สัปปายะอวอร์ด ชู 22 วัดต้นแบบ 5ส

51

มหาเถรสมาคม-สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐสร้างสุข” มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ หลังประสบความสำเร็จจับคู่เอกชนนำ 5ส ปรับภูมิทัศน์วัดน่าอยู่แบบครบวงจร เดินหน้าขยายผลสร้างวินัยวัด 40,100 แห่งทั่วประเทศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด” พร้อมนำเสนอและสรุปผลงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าในการนำ 5ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) มาขับเคลื่อนพัฒนาวัดซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชน และเพื่อสร้างต้นแบบการจัดการที่ดีให้เกิดการสร้างวินัยและความสามัคคีแก่คนในชาติ

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระสงฆ์และวัดเป็นสถาบันทางสังคมที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมให้กับคนในสังคมไทยได้ โดยเมื่อปี 2554 ได้ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำหลัก 5ส เข้าไปปรับใช้ในวัดนำร่อง 4 วัด ได้แก่ วัดสุทธิวราราม วัดด่านพระรามสาม วัดคลองเตยใน และวัดจำปา ต่อมาในปี 2556 ได้ขยายผลในลักษณะการจับคู่ระหว่างวัดและองค์กรเอกชน 100 วัด 100 องค์กร เพื่อให้ภาคเอกชนที่มีความประสงค์พัฒนาวัด เป็นแกนหลักเชิญชวนบุคลากรและเครือข่ายจากชุมชน หน่วยงานรัฐ เข้าไปพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ต่างๆ ภายในวัด

กระทั่งปัจจุบันได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมฝ่ายสาธารณูปการสนับสนุนโครงการวัดสร้างสุข โดยเป็น 1 ใน 14 โครงการของมหาเถรสมาคม ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการขยายผลการดำเนินงานไปทุกจังหวัด ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ส่วนเป้าหมายสูงสุดคือสร้างการรับรู้กระแส “วินัย” ให้กับวัดจำนวน 40,100 แห่งทั่วประเทศ

พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สัปปายะ คือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เกื้อกูลให้การประพฤติปฎิบัติธรรมเป็นไปด้วยความสบายกาย สบายใจ ขั้นตอนการดำเนินงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสู่สัปปายะสถาน มีแนวทางการดำเนินงานเริ่มจากตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกาศนโยบาย อบรมให้ความรู้ สำรวจพื้นที่ด้วยคณะทำงาน จัดทำแผนปรับปรุง กำหนดพิธีเปิดเพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ และตรวจประเมินพื้นที่สรุปผลการปฏิบัติงาน ส่วนพื้นที่ต่างๆภายในวัดที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ ป้ายชื่อวัด ผังวัด การจัดการจราจร การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ ห้องน้ำ การจัดการขยะ สภาพแวดล้อมทั่วไป ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย โรงครัว ตลอดจนอาคารเสนาสนะต่างๆ

สำหรับวัดที่ได้รับรางวัล “สัปปายะอวอร์ด” ในครั้งนี้มีความโดดเด่นหลากหลาย เช่น วัดมิ่งเมืองมูล จ.ลำปาง เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทควอลิตี้เซรามิก ทั้งยังมีมหาวิทยาลัยเนชั่นเข้ามาร่วมพัฒนาสื่อภายในวัด ส่วนชุมชนโดยรอบได้ร่วมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งมากขึ้น ขณะที่วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ แต่เดิมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านสถานปฏิบัติธรรม ได้รับการพัฒนาวัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สมาคมสตรีฯ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และชุมชน เป็นต้น

สำหรับรายชื่อวัดที่ได้รับรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 แห่ง มีดังนี้ วัดเขาหัวสิงห์ จ.กระบี่ วัดหนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ จ.กาญจนบุรี วัดหนองอีบุตร จ.กาฬสินธุ์ วัดใหญ่ จ.ชัยนาท วัดนก จ.ชัยนาท วัดไผ่ล้อม ตราด วัดพระอาสน์ จ.นครศรีธรรมราช วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ วัดหนองขอน จ.นครสวรรค์ วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม จ.ปทุมธานี วัดสุวรรณจินดาราม จ.ปทุมธานี วัดหัวดง จ.พิจิตร วัดสนามคลีตะวันออก จ.พิษณุโลก วัดเทพวนาราม จ.ภูเก็ต วัดดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี วัดมิ่งเมืองมูล จ.ลำปาง วัดชมพูหลวง จ.ลำปาง วัดบ้านตาแท่น จ.ศรีษะเกษ วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ วัดจอมมณี จ.หนองบัวลำภู วัดปางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี และรางวัลประเภทจังหวัด 1 รางวัล ได้แก่ จ.ปทุมธานี