โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ ”

73

มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโครงการแข่งขันวาดภาพสด “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ” เพื่อสะท้อนนิยามการสร้างสรรค์งานศิลปะ ภายใต้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคม วัฒนธรรม และ เทคโนโลยี

จากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของ ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง สลับสับเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี สำหรับทุนประเดิมในการก่อตั้ง พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งนายชาตรี โสภณพนิช และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทูลเกล้าถวาย กลับคืนเพื่อนำไปใช้ดำเนินการ โดยมอบหมายให้นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการภายใต้มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง จึงได้จัดทำโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตั้งแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกันที่ผ่านมาเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ต่างเติบโตบนเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท มีชื่อเสียง ได้รับการเป็นที่ยอมรับ อาทิ ธนากร บัวปลอด ประเสริฐ ยอดแก้ว กิตติศักดิ์ เทพเกาะ นิลยา บรรดาศักดิ์ กามีละห์ อิละละ พฤตินันทร์ ดำนิ่ม ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม และ พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง เป็นต้น ด้วยโครงการดาวเด่นบัวหลวง ถือเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน

สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ เปิดเผยว่า มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๓๒ สถาบัน จาก ๓๕ คณะ โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมโครงการฯ คัดเลือกนักศึกษา ที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรีสองปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการ คณะละ ๒ คน รวม ๗๐ คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ามาทำกิจกรรมเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรกปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งในช่วงเวลานี้ จะมีการให้นักศึกษาวาดภาพร่วมกัน โดยจะเป็นงานกลุ่ม ในหัวข้อ “ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ”

สำหรับผลงานสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมโครงการจะนำไปติดตั้งที่บริเวณหน้าอาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม ช่วงที่สอง เป็นการแข่งขันวาดภาพสด ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะมีการตัดสินรางวัลในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสารและศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นต้น และผลงานที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ขึ้น จะจัดแสดง หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

ด้านกติกาการเข้าร่วม โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่๑๐ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา ๑๐ วัน และต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ เท่านั้น ไม่สามารถนำงานศิลปะ ออกไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้
“ นอกจากโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ เปิดโอกาสให้เยาวชน เข้ามาเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันแล้ว ยังได้ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและเข้าใจในงานศิลปะมากขึ้นอีกด้วย” คุณหญิงชดช้อย กล่าว