โฮบาร์ทร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย นำนวัตกรรมขจัดขยะอาหารอัจฉริยะร่วมโชว์

22

นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป โฮบาร์ท (HOBART) ประเทศไทยและอินโดไชน่าให้การต้อนรับ นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ (กลาง) นายกสมาคมโรงแรมไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมฟังการปฏิบัติการ เครื่องขจัดขยะอาหารอัจฉริยะ โซแมท (SOMAT Pulper – Dehydrator) ที่สามารถแปรสภาพขยะอาหาร Food Waste ให้เหลือเพียง 1 ใน 8 ส่วน พร้อมกระบวนการ บด คั้น และอบฆ่าเชื้อ สลายให้เป็นผงธุลี(ดิน) แบบไร้กลิ่นรบกวนในข้ามคืนที่สามารถนำมาประกอบหน้าดิน เพาะปลูกพืชสวนและลดโลกร้อน ตามแนวทาง zero landfill และช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายขยะในองค์กรได้อีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ความยั่งยืน Sustainability Development เพื่อสิ่งแวดล้อมทีดี ในงานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมสู่อนาคตที่มั่นคง” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ