มหกรรมอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

9

120 องค์กรชั้นนำ จัดเต็ม! มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปีที่ 4 รวมสุดยอดเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย มนุษย์ล้อ ขับเคลื่อนพัฒนาไทยมุ่งสู่ความเป็น “เมืองอายรยสถาปัตย์” -“เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เน้นสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม สสส.หนุนปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน อบรมเครือข่ายแท็กซี่ที่ให้บริการคนพิการ ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม

Advertisement

นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กว่า 120 องค์กร จาก 20 ประเทศทั่วโลก ร่วมจัดงาน “งานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 : Thailand Friendly Design Expo 2019” เพื่อจัดแสดงสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยีและบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกเพศสภาพ และทุกขสุขภาพร่างกาย (Home Care and Rehabilitation) ในระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งในปีนี้ ได้ยกระดับขึ้นสู่เวทีสากล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็น “เมืองอายรยสถาปัตย์” ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็น “เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ที่โดดเด่นชัดเจนในเวทีโลก หากทำได้สำเร็จ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ มนุษย์ล้อ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรับความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในการดำเนินชีวิต การทำงานและการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และหลักคิดการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล ทุกคนใช้ได้ คนทุกวัยใช้ดี มีความเป็นมิตรกับคนทั้งมวล

ด้าน ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การปรับสภาพแวดล้อมแวดล้อมและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการ ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการทั่วประเทศไทยกว่า 1.8 ล้านคน และผู้สูงอายุกว่า 12 คน ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  ซึ่ง สสส. เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานทั้งการพัฒนาด้านวิชาการและกลไกการทำงานเป็นเครือข่าย ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การสร้างเครือข่ายวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน โดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ออกแบบเพื่อทุกคน : Universal Design Center หรือ UDC ร่วมกับมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาในการออกแบบและปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดระบบขนส่งและบริการสาธารณะเพื่อทุกคน ส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลต้นแบบ  และเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ต่างๆ  การให้ความรู้แก่เครือข่ายแท็กซี่ที่ให้บริการคนพิการ ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สามารถเดินทาง และใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้อีกด้วย 

สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Thailand Friendly Design Expo