โครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” สู่การเป็นต้นแบบพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน

11

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ51st APACPH Conference : SDGs in Reality ชูโครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” สู่การเป็นต้นแบบพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน

Advertisement

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชูโครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล”สู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 51st APACPH Conference : SDGs in Reality เน้นสร้างนวัตกรรมภูมิสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลชุมชนที่เป็นปัจจุบัน พร้อมหนุนผู้ป่วยและเครือข่ายกัลยาณมิตรที่สามารถดูแลตนเอง หยุด และลดยาได้แล้วมาบอกต่อให้แก่เพื่อนผู้ป่วย ชุมชน และครอบครัว

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล”เป็นความร่วมมือ ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงพยาบาลสูงเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทำคลินิกส่งเสริมจิตสังคมช่วยให้คนไข้มีสุขภาพดีขึ้น เน้นการมีกำลังใจ มีเพื่อน มีเป้าหมาย และมีข้อมูลไปใช้เพื่อปรับวิถีชีวิตตนเอง เช่น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย ส่งเสริมคนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งจะเป็นพลังบวกที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ จนถึงระดับประเทศ ตามนโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย

“ตัวอย่างการส่งเสริมสุขภาพโดยให้คนในชุมชนพึ่งพากันเอง คือ วิธีการที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสริมพลังผู้ป่วยและคนในชุมชน ให้ได้มีการนำข้อมูลสุขภาพที่เผชิญอยู่มาตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญและทักษะการสื่อสารที่เข้าใจง่าย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจได้เหมาะสมกับวิถีและเป้าหมายของตนเอง ผลลัพธ์ของโครงการนี้สามารถทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้นได้ในอัตราสูงถึงร้อยละ 65 และมีจิตอาสาทำงานร่วมกับคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสูงเนิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล โรงเรียน โรงงาน และ กลุ่มต่าง ๆ ของอำเภอ ช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็น “ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

สำหรับในปี พ.ศ. 2562 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 51st APACPH Conference : SDGs in Reality (Asia-Pacific Academic Consortium Public Health) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างภาคีสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และความร่วมมือของสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข 5 แห่ง ได้แก่ University of Hawaii, Mahidol University, University of Philippines, Peking Medical University, National University of Singapore

ภายใต้แนวคิด Healthy and Green Meeting มีการนำเสนอผลงานสถานการณ์ของ SDGs ในปัจจุบันของประเทศต่าง ๆ จำนวน 28 ประเทศ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค การปาฐถาพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสุขภาพ” โดย Dr. Stefanos Fotiou, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมกับการสาธารณสุข นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เส้นทางสุขภาพ เส้นทางสายไหมทางบก ( Health Road and Belt) โดย Prof. Wang Hui คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวตง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ที่สนใจมาพัฒนาศูนย์วิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก รวมทั้ง ผลงาน “สูงเนินสุขภาวะโมเดล”ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผลงานหนึ่งที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วย”รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง กล่าว