ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ พร้อมให้บริการปี 63

13

จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2558 ของ มูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย พบว่า สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีถึงร้อยละ 20

Advertisement

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน 7 จังหวัดคือ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานีชัยนาท และ นครสวรรค์ ให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ขนาด 60 เตียง ด้วยงบประมาณแผ่นดินจำนวน 380,300,000 บาท ในปี 2559 ซึ่งต่อมาได้เริ่มให้บริการตรวจรักษาในปี2561 และได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์”

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงระดับตติยภูมิ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุภายในปี2571 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าเนื่องจากสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโรงพยาบาลรุ่นใหม่จึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับผู้สูงอายุ โดยศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์เป็นโครงสร้าง 1 ใน 4 โครงสร้างหลักของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัดและภูมิภาคโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุข

ซึ่ง ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางตา หู คอ จมูกและช่องปาก โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงรองรับปัญหาของผู้สูงอายุระยะ Post-acute ซึ่งต้องการการดูแลและฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล (Intermediate Care IPD) เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันที่บ้าน รวมถึงการดูแลเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้าน รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายของชีวิต (Palliative Care)

นอกจากนี้ เป็นศูนย์ข้อมูล และเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในภูมิภาค เปิดให้บริการทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีทั้งแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีนตลอดจนช่วยผลิตบุคลากรทางการแพทย์เข้าสู่ระบบสาธารณสุข โดยเป็นศูนย์ฝึกอบรม และรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน

นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยแพทย์ของเราเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ เรามีหลักสูตรอบรมระยะสั้น นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 300 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดวุฒิ สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพที่เป็นธุรกิจของตัวเอง หรือให้บริการตามหน่วยสุขภาพต่างๆ อีกทั้งยังมีหลักสูตรผู้ช่วยผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนหนึ่งชำระเงินค่าอบรมเอง และมีบางส่วนที่ส่งมาจากหน่วยงาน เช่น อบต.รพสต. ฯลฯ ซึ่งไม่ต้องชำระเอง

พิธีเปิดอาคาร “ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือนมกราคม2563 นี้ โดยเราได้มีการเตรียมแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาโรคในผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการระดมทุนบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนในพื้นที่ตลอดมา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการระดมทุนบริจาคเพื่อเป็นกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งศูนย์การแพทย์ สามารถโอนผ่านบัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.มหิดล ศาลายา เลขที่บัญชี959-0-06344-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-12541-7 หรือติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 088-2746611 และ 098-6322453 โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ที่มา :  งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโทร.0-2849-6210