ม.ศรีปทุม เสนอโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ

10

ม.ศรีปทุม นำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาแและการพัฒนาท้องถิ่นฯ “U-School Mentoring” 2562 ด้วยการเป็นพี่เลี้ยง ร.ร.บางบัว สร้างสรรค์ผลงาน STEM คว้ารางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

Advertisement

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นผู้แทนเครือข่ายภาคกลางตอนบน เข้านำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาแและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในงาน “U-School Mentoring” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำเสนอการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร) ในการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM ทำให้ โรงเรียนบางบัวฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการใช้ STEM ในการเรียนการสอนระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศในระดับประเทศ รวมถึงการสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี AR
โดยมี ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยทีมคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และอีกหลายๆคณะของ SPU เป็นทีมดูแลและดำเนินการสนับสนุนโครงการฯดังกล่าว