The Prison Project  ศิลปินอาสาร่วมสร้างหัวใจใหม่กลับคืนสังคม

14

เป็นเรื่องที่ฟังแล้วใจหาย เมื่อทราบว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องผู้ต้องขังล้นคุก หากคิดแบบง่ายๆ ก็หมายถึงจำนวนของผู้ที่ผิดและพลาดมากขึ้น ตามมาด้วยปัญหาด้านสุขภาวะรอบด้านภายในเรือนจำ ล่าสุด สสส. จึงเปิดตัวโครงการ The Prison Project : สร้างหัวใจดวงใหม่กลับสู่สังคม” โดย “สินเจริญ บราเธอร์” ประกอบด้วย  บอม สุทธิศักดิ, เบิ้ล ธีรยุทธ และบอย ธนัญชัย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Advertisement

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์พบว่า ปี 2561 มีจำนวนผู้ต้องขังรวม 355,543 คน แบ่งป็น ชาย 308,532 คน และผู้ต้องขังหญิง 47,011 คน ถือว่ามีผู้ต้องขังมากเป็นอันดับ 6 ของโลก และมีผู้ต้องขังหญิงสูงเป็นลำดับ 4 ของโลก การมีผู้ต้องขังจำนวนมากเกินกว่าที่เรือนจำจะรับได้ ทำให้เกิดปัญหาทั้งความแออัด น้ำดื่มน้ำใช้ ขาดแคลนพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งล้วนผลต่อสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งผลการสำรวจจาก โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยสถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตพบว่าผู้ต้องขังร้อยละ 45.67 มีภาวะซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพจิต หรือโรคทางจิตเวช และ ร้อยละ 33 มีการทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษ

นางภรณี กล่าวต่อว่า สสส.สนับสนุนขับเคลื่อนเรือนจำสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงเรือนจำซึ่งมีสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมที่ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติที่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ผู้ต้องขังมีโอกาสได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดี ผ่านกิจกรรมหลากหลายเช่น โยคะในเรือนจำ การปลูกพืชผักและพืชสมุนไพร รวมถึง Music Therapy

“โครงการ The Prison Project : คืนคนใหม่ ให้สังคมไทยแข็งแรง  เป็นโครงการที่สสส.สนับสนุน โดยมีการนำเอาแนวคิดเรือนจำสุขภาวะเข้ามาปรับใช้ในโครงการ ทำให้ผู้ต้องขังมีพลังชีวิต คิดบวก สร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขังผ่านเสียงเพลง และกลับมามีโอกาสสร้างที่ยืนในสังคมได้ โดยดำเนินการเล่นดนตรีเพื่อชีวิตในลักษณะของคอนเสิร์ตใน 4 เรือนจำ คือ เรือนจำอยุธยา เรือนจำธนบุรี เรือนจำนครปฐม และเรือนจำธัญบุรี ” นางภรณีกล่าว

ด้านนายสุทธิศักดิ์ สินเจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการ The Prison Project กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวมีโอกาสกลับตัวกลับใจและสำนึกในความผิดก่อนกลับไปเป็นคนดีของสังคมและในส่วนของผู้ต้องขังที่ใช้เวลาว่างหลังฝึกอาชีพรวมตัวกันจัดตั้งวงดนตรีเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกใช้ดนตรีปลอบโยนจิตใจให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ส่วนตัวอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับโครงการฯสร้างหัวใจดวงใหม่กลับสู่สังคม