ม.ขอนแก่น ออกให้บริการชุมชนในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์อันดี

6

คณะบุคลากร ม.ขอนแก่น ออกให้บริการชุมชนในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มข.กับชุมชน ตามปรัชญา มข.อุทิศเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ KKU CSV ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบ62

Advertisement

โดยฝ่ายกิจการพิเศษและกองสื่อสารองค์กร และงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอาคารและสถานที่ ร่วมจัดกิจกรรมบริการชุมชนภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อนำบริการต่างๆไปให้กับชุมชน

อาทิ บริการตรวจสุขภาพ บริการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค บริการตรวจน้ำตาลในเลือด ให้ความรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง และชะลอโรคไตเรื้อรัง บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ด้วยการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า กำจัด หมัด เห็บ ให้สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนผักปลอดสารพิษ การแสดงดนตรีเครือข่ายจิตอาสา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษาดาวเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในหลาย ด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการ มา 57 ปี จนในปีนี้ได้ถูกจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับ Time Higher Education จัดให้มหาวิทยาลัย เป็นอันดับที่ 1 ของไทยในด้านการบริการวิชาการสู่สังคมที่มีผลกระทบ social impact ซึ่งไปตามปรัชญาหนึ่งของ มข. คือ คำว่าอุทิศเพื่อสังคม social devotion จึงทำให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยออกไปทำงานกับสังคมในทุกเรื่อง

ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ และการช่วยเหลือด้านสุขภาพในหลายโครงการ สำหรับกิจกรรมที่ลงมายังชุมชนครั้งนี้เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ติดมหาวิทยาลัย เสมือนเรามีรั้วบ้านติดกันจึงมีการวางแผนในการประสานกับผู้นำชุมชนที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

“การที่ มข.กำหนดทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคม social devotion เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงประชาชน ไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องนึกถึงประชาชนช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมประชาชนให้มีการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งหมายถึงจะส่งผลดีต่อประเทศชาติด้วย จึงเป็นสิ่งที่ดีที่เรายึดมั่นและทำมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว