TTA รวมพลังอาสาต่อต้านคอร์รัปชัน

7

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA แสดงพลังร่วมรณรงคต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อแสดงถึงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของ TTA และบริษัทในกลุ่มโทรีเซน ซึ่งคำนึงถึงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้