ศิลปินชั้นนำ รวมสร้างสรรค์ หนังสือภาพชาดกชุด “ทศชาติ ราชธรรม” แรงบันดาลใจจาก ในหลวง ร.9

132

เหล่าศิลปินชวนชาวไทยน้อมนำ “ทศชาติ ราชธรรม” ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแบบอย่างดำรงตนเป็นคนดี

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงร. ๙ กลุ่มบริษัท นานมี โดย สำนักพิมพ์ทองเกษม ร่วมกับ ๑๐ ศิลปินด้านจิตรกรรมไทยแสดงพลังของความดี เปิดตัว หนังสือภาพชาดกชุด “ทศชาติ ราชธรรม”

นางปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท นานมี กล่าวว่า หนังสือชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเปี่ยมด้วยบารมีทั้ง ๑๐ ประการ อันได้แก่ เนกขัมมบารมี , วิริยะบารมี , เมตตาบารมี , อธิษฐานบารมี , ปัญญาบารมี , ศีลบารมี ,ขันติบารมี , อุเบกขาบารมี , สัจจบารมี และ ทานบารมี โดย “ทศชาติ ราชธรรม” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของทศชาติชาดก ซึ่งเป็น ๑๐ พระชาติสุดท้าย ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ก่อเกิดพระพุทธศาสนาที่มีผู้นับถือทั่วโลก ด้วยมุ่งหวังให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความดีและทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยมาโดยตลอด และน้อมนำพระราชประสงค์ “สร้างคนดีให้บ้านเมือง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.๙ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง ร.๑๐ ซึ่งข้อคิด คติธรรม และคุณงามความดีจากหนังสือชุดนี้คนไทยทุกคนสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยึดมั่นในความดีและรู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

“ทศชาติ ราชธรรม” ยังได้ ๑๐ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง มาถ่ายทอดอัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมเฉพาะตนลงในชาดกแต่ละเรื่อง ได้แก่ พระเตมีย์ วาดโดย อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ , พระมหาชนก วาดโดย อ.ธีระวัฒน์ คะนะมะ , สุวรรณสาม วาดโดย อ.จินตนา เปี่ยมศิริ , พระเนมิราช วาดโดย ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส , พระมโหสถ วาดโดย อ.สุวัฒน์ชัย ทับทิม , ภูริทัตต์ วาดโดย อ.อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ , จันทกุมาร วาดโดย อ.ชัชวาล รอดคลองตัน , พระพรหมนารท วาดโดย อ.เนติกร ชินโย , พระวิทูรบัณฑิต วาดโดย เทิดธันวา คะนะมะ และ พระเวสสันดร วาดโดย อ. วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย

ภายในงาน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ.๒๕๕๔ บรรยายในหัวข้อ “ทศชาติ ราชธรรม น้อมนำ สร้างคนดี” โดยเล่าว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดเรื่องราวทศชาติชาดก โดยเฉพาะเรื่องพระมหาชนกเป็นหนังสือที่พระองค์ท่านทรงรักที่สุด ด้วยเป็นหนังสือที่ผู้อ่านจะได้รับสุนทรียะขณะเดียวกันก็ได้ข้อคิดคติธรรม ทรงอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเข้าถึง ดังนั้น หนังสือชุด“ทศชาติ ราชธรรม” นี้จึงได้สืบสานพระราชปณิธานในการนำเสนอเรื่องราวของพุทธศาสนาด้วยศิลปะอันทรงคุณค่า ก่อเกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ และผู้สนใจได้เข้าถึงสุนทรียภาพใหม่ที่มีความเป็นร่วมสมัย สามารถเข้าถึงความงามและหลักธรรมได้ง่ายขึ้น

หนังสือ ชุด “ทศชาติ ราชธรรม” รูปแบบภาพนิทานชาดก จัดทำเป็น Box Set ๑ ชุดมี ๑๐ เล่ม มีทั้ง ปกอ่อน จำหน่ายในราคาชุดละ ๑,๙๙๙ บาท และแบบปกแข็งราคา ๒,๙๙๙ บาทต่อหนึ่งชุด ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส โดยมีการจัดแสดงภาพประกอบจากหนังสือเป็นนิทรรศการศิลปะ ชุด “ทศชาติ ราชธรรม เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารนานมี อาร์ต แกลลอรี่ ถนนสาทรเหนือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐