พรินซิเพิล ร่วม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน The Retirement Plan Symposium

8

นายจุมพล สายมาลา (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางปาจรีย์ บุณยัษฐิติ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาใหญ่ The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Empowering Investment of Retirement Fund with ESG” โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Advertisement