งานประชุมมะเร็งเต้านม เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด

9

“มะเร็งเต้านม” ถือเป็นภัยเงียบสำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มาเยือนโดยปราศจากสัญญาณเตือนล่วงหน้า และเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่ง 1 ใน 8 ของผู้หญิงทั่วโลกถูกตรวจพบเป็นโรคมะเร็งเต้านม โดยมีจำนวน สูงกว่า 11.7 ล้านคนต่อปี และกว่า 30% เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจ่าย ซึ่ง 90% ของผู้ป่วยฯเสียชีวิตในที่สุด

Advertisement

ระยะของโรคมะเร็งเต้านมจะแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จัดเป็นระยะเริ่มต้น, ระยะที่ 3 มักจะพบมีการลุกลามที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ส่วนระยะที่ 4 หรือระยะสุดท้าย จะพบการลุกลามแพร่กระจายไปในอวัยวะอื่นๆ นอกเหนือจากก้อนบริเวณเต้านม ได้แก่ ปอด ตับ สมอง กระดูก (ดังรูป)

กว่า 45% ของกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคฯ และวิธีการรักษา ซึ่งเมื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเข้าสู่ระยะการแพร่กระจายทำให้รู้สึกหมดหวังในชีวิต เนื่องมาจากต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและต้องเข้ารับการรักษาตลอดชีวิต ซึ่งกว่า 64% ของผู้ป่วยในระยะลุกลามประสบปัญหาด้านสภาวะจิตใจและอารมณ์ โดยเป็นผลมาจากความกังวลใจเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวถึง 50% และความรู้สึกโดดเดี่ยวแยกตัวออกจากกลุ่มผู้ป่วยระยะเริ่มต้นถึง 40% ทั้งนี้ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ในปัจจุบันจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะช่วยยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามและแพร่กระจายได้ แม้ว่าผู้ป่วยในระยะดังกล่าวจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ถ้าเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีและเหมาะสมจะทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีพลังและทัศนคติที่ดีในการรักษาอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ถือเป็นปัจจัยสำคัญต้องอาศัยการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ เครือข่ายของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพลังต้านภัยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย

ซึ่งในโอกาสนี้ทางสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยฯ และประชาชนผู้รักสุขภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมงานประชุมมะเร็งเต้านมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (4th Annual South East Asia Breast Cancer Symposium 2019: SEABCS) ซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพการรักษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ป่วยมะเร็งทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาร่วมเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเต้านมและผู้ดูแล” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการด้านการดูแลรักษา และเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม เพื่อยืดอายุและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย โฮเทล กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายะเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.seabcs2019.com/