“เครือซีพี-ทรู” จับมือสานต่อโครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรฯ”

15

“เครือซีพี-ทรู” จับมือสานต่อโครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรฯ” ในงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 มุ่งต่อยอดองค์ความรู้สู่เยาวชน

Advertisement

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ดำเนินการโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 10 หน่วยงาน และภาคเอกชน 2 องค์กร คือ บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในโอกาสนี้ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเครือฯและทรู เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ บริเวณนิทรรศการของเครือเจริญโภคภัณฑ์

สำหรับนิทรรศการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรฯปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของการต่อยอดกิจกรรม ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม และกรมพัฒนาที่ดิน น้อมนำแนวพระราชดำริ “สร้างป่า สร้างรายได้” อบรมเยาวชนรวม 70 คนจากโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 24 แห่งใน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และส่งเสริมการสร้างแปลงสาธิตการปลูกกาแฟ ไม้ผล ไม้ป่า หลากชนิด โดยจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน เมื่อโครงการเหล่านี้ได้ผลผลิตในอนาคต โรงเรียนสามารถนำมาจำหน่ายตามช่องทางต่างๆภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อไป

ในส่วนของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินการร่วมกับ สพฐ. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ จัดแสดงหลักสูตร การบูรณาการต่อยอดในการพัฒนา แอปพลิเคชั่น We Grow เพื่อให้ความรู้ด้านพันธุ์ไม้จากบทกลอนในหนังสือพรรณพฤกษาสัตวาภิธาน และการต่อยอดสู่สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

ทั้งนี้ งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายในงานมีนิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิต การประกวดพรรณไม้ และชม ชิม ชอป ผลิตผลจากเกษตรกรทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์