เกษตรอินทรีย์ วิถีคนเมือง เพื่อสุขภาพ

5

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด ได้รับเกียรติเข้าบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ วิถีคนเมือง เพื่อสุขภาพ” ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง สร้างจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัยให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงแนะนำเทคนิคการทำเกษตรปลอดสารพิษด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยเพื่อเกษตรกรไทย ได้แก่ อินดิวเซอร์ (Inducer) คัทอ๊อฟ (CutOff) ฟอร์แทรน (ForTran) ไบโอแทค (BioTact) และ ไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP และผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) ว่ามีความค่าความปลอดภัยสูงกว่าน้ำปลา 10 เท่า ทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยทดแทนการใช้สารพิษ โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

Advertisement