ม.ศรีปทุม สร้างบัณฑิตมืออาชีพ สู่ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯ

15

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด (มหาชน) MOU หวังปูทางหนุนประสบการณ์นักศึกษาผ่านธุรกิจ”โลจิสติกส์”เป็นบัณฑิตมืออาชีพสู่อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และนางสาววันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ , นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) และนายภานุวัตร ประทุมศรี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงบูรณาการในมิติต่างๆทั้งด้านวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน และเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯต่อไปด้วย