มข.จับมือMEGA เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

4

มข.จับมือMEGA สถาบันชั้นนำจากออสเตรเลีย เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Macquarie Education Group Australia (MEGA) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสององค์กรโดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากร

โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองสถาบันได้ร่วมมือกันมาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับออสเตรเลียแล้วถือว่ามีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับโลกเป็นที่ยอมรับและมีคนไทยไปศึกษาที่นั่นจำนวนมาก สำหรับ Macquarie Education Group Australia เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาเราที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นสากล และเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า ตามที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันคณะฯจึงมุ่งสร้างสรรค์หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความแตกต่างและมุ่งหวังที่จะยกระดับสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในระดับนานาชาติเพื่อร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างกัน

“การร่วมมือกับ Macquarie Education Group Australia (MEGA) ประเทศออสเตรเลีย สถาบันที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในด้านเปิดสอนภาษาอังกฤษ (English Course) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมรวมทั้งการติดต่อโปรแกรมฝึกงานต่างๆในประเทศออสเตรเลียจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาบนเส้นทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และด้านการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีของการไปฝึกงาน หรือการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯได้เพิ่มขีดความสามารถเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต” รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวในที่สุด