เปิด ‘K-HIT’ ลงทุนกับธุรกิจเมกะเทรนด์

14
นายวศิน วณิชย์วรนันต์

บลจ.กสิกรไทย ออกกองทุนใหม่ ‘กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน (K-HIT) ชูกลยุทธ์ Thematic Investing กระจายการลงทุนในธีมธุรกิจเมกะเทรนด์และหุ้นบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่น่าสนใจ มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เปิดเสนอขายครั้งแรก 9-19 ก.ค.นี้

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี มีผลทำให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีธีมธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Megatrends) จึงนับเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนไทยที่จะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวไปกับ Megatrends ได้ โดยบลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน (K-HIT) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR) ที่เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายธีมธุรกิจที่สอดคล้องกับ Megatrends ใน 4 ด้าน ได้แก่
• การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization)
• นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Innovation)
• ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด (Resource Scarcity)
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม (Demographic & Social Change)
โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

นายวศิน กล่าวว่า Megatrends คือกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายด้าน ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกในระยะเวลา 20-100 ปีข้างหน้า ซึ่งในระหว่างทางจะส่งผลให้เกิดธีมธุรกิจใหม่ๆ ตามความสนใจจากคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

สำหรับกองทุนหลักบริหารโดย Allianz Global Investors บริษัทจัดการสัญชาติเยอรมัน ที่มีประสบการณ์การลงทุนในภูมิภาคเอเชียยาวนานกว่า 30 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านบูรณาการข้อมูลจากทีมวิจัยทั่วโลกผ่านระบบ Global Research Platform จะมาทำหน้าที่ ค้นหาธีมธุรกิจและหุ้นบริษัทชั้นนำที่น่าสนใจ มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต และสอดรับกับ Megatrends

นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และติดอันดับ Top Quartile อย่างสม่ำเสมอ (ข้อมูลจาก Morningstar ณ 31 พ.ค. 62)

“กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก จะใช้วิธีการลงทุนแบบ Thematic Investing โดยกระจายการลงทุนหลากหลาย ใน ธีมธุรกิจที่สอดรับกับ Megatrends เช่น ลงทุนในธีมธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์ ธีมธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (Pet Economy) ที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) เป็นต้น”

กองทุน K-HIT เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตไปกับ Megatrends และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ อีกทั้งยังสามารถลงทุนได้ในระยะยาว 5 ปีขึ้นไป โดยผู้ลงทุนเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอป K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทย และตัวแทนสนับสนุนการขายของ บลจ.กสิกรไทย โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888