ไทวัสดุ หนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีงานทำ 57 สาขาทั่วไทย

22

ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ เปิดรับสมัคร “รุ่นใหญ่ใจรักบริการ” หนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีงานทำ 57 สาขาทั่วไทย

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้แบรนด์ ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์ และออโต้วัน ร่วมสร้างโอกาส ลดช่องว่างทางสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภายใต้โครงการ รุ่นใหญ่ใจรักบริการ หนุนวัยเกษียณมีงานทำ สร้างรายได้ที่มั่นคง ลดการพึ่งพาผู้อื่น ปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้พิการร่วมงานกว่า 50 คน ตั้งเป้าปี 2563 จะเพิ่มการจ้างงานเป็น 114 คนใน 57 สาขาทั่วประเทศ

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
จากข้อมูลของกระทรวงแรงงานพบว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรรวม (หรือ มีจำนวน 6.5 ล้านคน) และในปี 2555 เพิ่มเป็น 8.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

โดยจะมีประชากรผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 20 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2574 และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2568 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน และในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 17.8 ล้านคน

การทำงานของผู้สูงอายุ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยว่า ปี 2560 มีจำนวนของผู้สูงอายุ จำนวน 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8
ของประชากรทั้งประเทศ และมีผู้สูงอายุทำงานจำนวน 4.06 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั้งหมด
ซึ่งทำงานในระบบ 0.47 ล้านคน และนอกระบบ 3.59 ล้านคน โดยประเภทอาชีพ 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคการค้าและบริการ และภาคการผลิต รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 11,600 บาท

คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุ เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯได้ขานรับนโยบายภาครัฐที่ได้ส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุ เดินหน้า “โครงการรุ่นใหญ่ใจรักบริการ” ซึ่งเราเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ปี 2561ปัจจุบันมีพนักงานผู้สูงอายุร่วมงานแล้วว่า 10 ราย ทางบริษัทฯ มองว่า นี่คือการมอบโอกาสที่สำคัญที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ รวมถึงเป็นการจุดพลังสร้างคุณค่าของการพึ่งพาตนเอง

ถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณแล้วก็ตาม เรามองว่าข้อดีของผู้สูงอายุ คือ มีความใจเย็น ประณีประณอม มีประสบการณ์การทำงาน และองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมายาวนาน ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และตำแหน่งที่เหมาะสมกับวัยและคุณสมบัติให้แก่พนักงานสูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายของ Customer Service บริการแนะนำข้อมูลให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ เปิดกว้างรับพนักงานผู้พิการเข้าร่วมงาน
นอกจากผู้สูงอายุแล้ว ทางบริษัทฯ ยังเปิดกว้างรับผู้พิการเข้าทำงาน ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้เจ้าของสถานประกอบการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในอัตราส่วนพนักงานของบริษัท 100 คนต่อการจ้างงานคนพิการ 1 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 6,000 คน จึงมีเป้าหมายในการจ้างคนพิการให้ได้ 60 คน ในปัจจุบันบริษัทมีการจ้างผู้พิการแล้วถึง 40 คน ที่เป็นพนักงานประจำ

นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนผู้พิการให้ได้มีช่องทางอาชีพด้านอื่นๆ อาทิเช่น โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 จ้างผลิตมูลไส้เดือน จ.นครปฐม จ้างเหมาบริการนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ โครงการให้สัมปทานพื้นที่ไทวัสดุสำหรับจำหน่ายลอตเตอรี่ และยังมีโครงการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ ที่สนับสนุนเป็นงบประมาณ ซึ่งในปี 2562 รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

เช่น อาชีพช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผา งานประดิษฐ์ทอผ้า เย็บผ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ได้เป็นพนักงานประจำ จะได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และรายได้ที่เท่าเทียมตามมาตรฐานของบริษัทฯ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ส่วนลดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะต่างๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2563 จะดำเนินการจ้างผู้สูงอายุ และผู้พิการให้ครบ 57 สาขาทั่วประเทศ รวมเป็น
114 คน เพราะเราเชื่อว่าการให้โอกาส สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ โดยฉพาะผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ยังต้องการโอกาสดีๆ
มีอาชีพที่มั่นคงเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต…สร้างคุณค่าให้ตนเองและสังคม พร้อมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่สนใจร่วมงานกับไทวัสดุและบ้านแอนด์บียอนด์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุค : สมัครงานทั่วไทยกับ Central Home Group https://www.facebook.com/thaiwasa du หรือทาง Email : Carreers@chg.co.th และเบอร์ 065-525-8207, 064-936-0466