ททท.เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใภาคเหนือตอน

100

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า บทบาทของท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยบูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุล ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สำคัญส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามนโนบายการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรม Agent & Media FAM Trip เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และสื่อมวลชนที่จะสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในฐานข้อมูลของสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ พร้อมกันยังเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อการสร้างความตระหนักและความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และที่สำคัญเพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประเพณีที่เก่าแก่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งดงามและมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว กาแฟ ชา ผลไม้หลากชนิด สามารถนำมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ในส่วนของทำเลที่ตั้งของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีความโดดเด่นที่สามารถเชื่อมโยงการค้าประชาคมอาเซียน (AC) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งมีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในระดับสากลได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าหากกลุ่มจังหวัดเหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นแล้ว ก็จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวในภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทุกอารมณ์ สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะฤดูหนาวที่นับเป็นช่วงที่ภาคเหนือจะได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหนาวเย็น อากาศเย็นสดชื่น มักจะขึ้นภูเขา ทั้ง 4 จังหวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เช่น ภูชีฟ้า ผาตั้ง ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ดาว ดอยเสมอดาว ภูลังกา ที่ช่วงหนาวสถานที่เหล่านี้จะมีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งทะเลหมอก และดอกไม้เมืองหนาวที่หายากอีกด้วย ส่วนในฤดูฝนก็สามารถล่องแก่ง ที่อุทยาแห่งชาติแม่จริม หรือจะไปเที่ยวฟาร์มมัลเบอร์รี่ที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ แม้แต่ไร่ชาที่สิงห์ปาร์ค ไร่ชาฉุยฟง หรือไร่รื่นรมย์ก็นับเป็นที่ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องของชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น เผ่าอาข่า หมู่บ้านหล่อโยและหมู่บ้านหล่อชา บนดอยแม่สลอง จ.เชียงราย หรือ เผ่าม้ง หมู่บ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่ ชาวไทยลื้อ อ.ปัว จ.น่าน และชนเผ่าเย้า ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็มีสีสัน วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชนเผ่า“เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย พร้อมทั้งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว และแสดงศักยภาพความพร้อมของทั้ง 4 จังหวัด ให้มีขีดความสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาเยือนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึง รัสเซีย อเมริกา และชาวยุโรป โดยเชื่อว่าหากท้องถิ่นตื่นตัว พัฒนาปรับปรุงสินค้าบริการให้ได้มาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก และมีการบอกต่อ โดยการแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งก็จะทำให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดีขึ้นและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน”