ไข้หวัดใหญ่แนวโน้มพุ่ง กลุ่มเสี่ยงต้องระวังอย่างหนัก

14
ภาพโดย Ashutosh Goyal จาก Pixabay

เมื่อย่างเข้าสู่หน้าฝน เป็นช่วงของโรคตลาดฤดูกาลอย่าง “ไข้หวัดใหญ่” ซึ่งจะมีการระบาดมากในช่วงนี้ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงมีการประกาศเตือนเพื่อดูแลและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน  ในช่วงหน้าฝนนี้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องดูแลตัวอย่างดี

Advertisement

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 25 มิ.ย. 62) มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 180,235 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ปีนี้พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 98 เหตุการณ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 25-34 ปี และอยู่ในภาคกลาง โดยเหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนพบมากที่สุด คือ โรงเรียน รองลงมาคือ เรือนจำ ค่ายทหาร และโรงพยาบาล ตามลำดับ”

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 62) คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว  ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ประชาชนควรรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนบุคคลร่วมกันกับผู้อื่น และทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟฟ้า รวมถึงล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่คนอยู่อย่างหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า หากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และไปพบแพทย์โดยเร็ว

ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรครุนแรง ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 7.โรคอ้วนหรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี เพื่อลดความรุนแรงของโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422