คณะวิทย์ มข.ร่วมมือ เอกชน ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

1

ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จากัด (มหาชน) บริษัท สยามชานาญกิจ จากัด สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รวมทั้งทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ Education Transformation ของท่านอธิการบดี ประกอบกับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง ๓ แห่ง เคยร่วมจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และสหกิจศึกษา จากการร่วมมือดังกล่าวจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันและนามาสู่การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโดยมี ระยะเวลาการดาเนินงาน ๕ ปี นับจากวันที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีกรอบและแนวทางของความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีสาหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรมดิจิทัล มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการหรือกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านดิจิทัล และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร โดยมีคณะกรรมการอำนวยการร่วม ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมบริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานภายในของแต่ละหน่วยงาน และหากมีสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตีพิมพ์ผลงาน สิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา รายได้อื่น ๆ จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการร่วมกันพิจารณาเป็นรายกรณี