เปิดประสบการณ์เที่ยวภาคเหนือตอนบน2 กิ๋นลำ แอ่วม่วน ล้านนาตะวันออก “เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน”

238

ไม่ว่าฤดูไหนภาคเหนือก็ยังคงมีมนต์เสน่ห์ สามารถเที่ยวได้ตลอดปี เพราะเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนา วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมชาติอันสวยงาม อาหารการกินก็อร่อย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนกันมาแอ่วเหนือกันไม่ขาดสาย
ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประเพณีที่เก่าแก่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งดงามและมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว กาแฟ ชา ผลไม้หลากชนิด สามารถนำมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า บทบาทของท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยบูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุล ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สำคัญส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ“กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทุกอารมณ์ สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะฤดูหนาวที่นับเป็นช่วงที่ภาคเหนือจะได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหนาวเย็น อากาศเย็นสดชื่น มักจะขึ้นภูเขา ทั้ง 4 จังหวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เช่น ภูชีฟ้า ผาตั้ง ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ดาว ดอยเสมอดาว ภูลังกา ที่ช่วงหนาวสถานที่เหล่านี้จะมีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งทะเลหมอก และดอกไม้เมืองหนาวที่หายากอีกด้วย ส่วนในฤดูฝนก็สามารถล่องแก่ง ที่อุทยาแห่งชาติแม่จริม หรือ ล่องเรือแม่น้ำกกชมวิถีชีวิตของชาวเชียงราย หรือจะไปเที่ยวฟาร์มมัลเบอร์รี่ที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ แม้แต่ไร่ชาที่สิงห์ปาร์ค และไร่ชาฉุยฟง ก็นับเป็นที่ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ”

เพื่อให้เป็นไปตามนโนบายการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยแบ่งออกเป็นเส้นทางต่างๆ ดังนี้

• Gastronomy Activities คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความรู้ด้านอาหารในท้องถิ่น รวมถึง ผู้ผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ เกษตรกรผู้ปลูกผักผลิตอาหารต่างๆ ผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในท้องถิ่น การนำเสนออาหารของท้องถิ่นที่น่าสนใจ รวมไปถึงนวัตกรรมในการบริโภคอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

• Art & Culture Tourism คือ กิจกรรมการนำเที่ยวแหล่งสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย วัดหนองบัว และวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เป็นต้น

• Green Tourism คือ การท่องเที่ยวแหล่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น ไร่ชาฉุยฟง ไร่รื่นรมย์ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย มัลเบอร์รี่ฟาร์ม จังหวัดแพร่ และภูกลองฮิลล์ไร่องุ่นจังหวัดพะเยา เป็นต้น • Sport & Adventure Tourism คือ การท่องเที่ยวและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและกิจกรรมผจญภัย หรือกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นท้าทาย อย่างกิจกรรมปีนหน้าผา โรยตัว ที่หน้าผาเทวดา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา กิจกรรมล่องแก่งน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน กิจกรรม Tree Top Walk ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และกิจกรรมโรยตัว Zip Line @ Singh Park จ.เชียงราย

• Hospitality & Wellness Activities คือ การนำเสนอด้านที่พัก โรงแรม ร้านค้า ร้าอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสปา การใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค หมอพื้นเมือง หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

• Coffee & Tea Activities คือการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ชา กาแฟ บอกเล่าเรื่องราวของแรงบันดาลใจในแต่ละท้องถิ่น การสร้างแบรนด์ การสร้างตลาด รวมถึงการสร้างวิถีชีวิต และวัฒนธรรมกาแฟ เช่น กาแฟดอยช้าง ไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย

• Faith & Religion คือกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และผู้นำจิตวิญญาณ การเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เช่น การนำเที่ยวชมวัด โบราณสถาน สำนักปฏิบัติธรรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของผู้คนในท้องถิ่น เช่น วัดห้วยผาเกี๋ยง วัดติโลกอาราม จ.พะเยา วัดถ้ำเสาหินพญานาค วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย และ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดเขาน้อย จ.น่าน วัดพระธาตุช่อแฮ และวัดพระธาตุดอยเล็ง จ.แพร่

• Local Experiences คือ การท่องเที่ยวทางด้านประสบการณ์ในภูมิปัญญา วิถีชีวิตแบบท้องถิ่นแท้ๆ เน้นไปที่ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน เช่น หมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยว

• Landmark Visit Activities คือ การท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่อันขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด

• Connecting Activities คือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ประกอบไปด้วยการเชื่อมโยง 1.ด้านเวลา ประวัติศาสตร์สู่ปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงแหล่งที่มาของอารยธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน และ 2.การเชื่อมผู้คน ชาติพันธุ์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวของพื้นที่ วิถีชีวิต การติดต่อสัมพันธ์ ความแปลกแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ และ 3.เชื่อมการท่องเที่ยวการค้า การลงทุนส่งเสริมการเท่องเที่ยวในประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับล้านนาตะวันออก