กสทช. หารือ มข. เดินหน้า 5G เล็งระบบการแพทย์และเกษตรทันสมัย

2

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ได้ร่วมหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ( 5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5)

โดยการดำเนินงานข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง เพราะสอดคล้องกับ นโยบายท่านอธิการบดีว่าด้วย KKU transformation ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ทั้งระบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น คณะวิศวกรรมการที่มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC)อยู่แล้ว ด้านการแพทย์ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศึกษาเรื่องการถ่ายภาพเซนเซอร์ด้วย AI เพื่อตรวจสอบหาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา หรือศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดีที่มีข้อมูล Big data สาธารณะสุข ของคนทั้งประเทศ

“ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมอยู่แล้วด้านศูนย์วิจัยต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์และการเกษตร หากนำเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้กับโครงการวิจัย เช่น ถ่ายภาพจอตาของผู้ป่วยเป็นไฟล์ดิจิตอล และส่งรูปไปที่เซนเซอร์ให้ช่วยวิเคราะห์ จะช่วยแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลได้มาก นอกจากนี้หากนำเทคโนโลยี ai โดยได้พื้นฐานมาจาก 5G ไม่แน่ว่าอาจเกิดเกษตรกรที่สามารถทำนา 10 ไร่ ได้เพียงคนเดียว อีกด้วย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงพร้อมด้วยบุคลากรและองค์ความรู้ ที่จะดูแลเรื่องนี้ เพื่อให้สิ่งดีกีบสังคมต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีเป้าประสงค์จะพัฒนาประเทศไทยด้วยระบบ 5G โครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยรองรับระบบการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล ระบบจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ ระบบเกษตรกรรมนำสมัย เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ทดสอบระบบก่อนจะเผยแผ่ใช้จริงแก่สาธารณะชน โดยได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยขอแก่นเป็นองค์กรที่พร้อมด้วยวิชาการ นักวิจัย ตลอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งคาดหวังว่าจะพัฒนาระบบ enter net off ting ได้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนไทยด้วยเทคโนโลยีในอนาคต

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมิติว่าควรดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยมีแนวโน้มจัดตั้งศูนย์ 5G ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะเริ่มดำเนินการเรื่อง การแพทย์และสาธารณะสุข และเกษตร ( smart farmer ) เป็นหลัก โดยกองสื่อสารองค์กรฯ จะรายงานให้ทราบถึงข้อตกลงร่วมในโอกาสต่อไป