เปิด 4 ชุมชนต้นแบบ ปรับสภาพแวดล้อมเสริมกิจกรรมทางกาย “วัยเก๋า”

22

เปิด 4 ชุมชนต้นแบบ ปรับสภาพแวดล้อมเสริมกิจกรรมทางกาย “วัยเก๋า” สสส. จับมือ สถาบันอาศรมศิลป์ จัดเวที “สุข(ภาวะ)กัน เธอ เรา” เผยแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ปี 68

Advertisement

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ จัดเสวนาวิชาการผู้สูงอายุแบบชาวชุมชน “สุข (ภาวะ) กัน เธอ เรา” ตอน เยือนถิ่นหลังองค์พระ พบกับวิธีการทำงานพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพแวดล้อม การปรับปรุงที่พักอาศัยให้เอื้อกับการฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุโดยชุมชน การพัฒนาสวนสุขภาพชุมชน การออกกำลังกาย ภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัวผู้สูงอายุ และช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์ฝีมือจากกลุ่มผู้สูงอายุ และ Model การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะผู้สูงอายุ 4 ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน

นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. กล่าวว่า สสส. ผลักดันแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 ผลักดันการทำงานร่วมกับภาคีสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี ลดพฤติกรรมการเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) เกิดประโยชน์ ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสัมคม โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา คนไทยตื่นตัวเรื่องสุขภาพและกิจกรรมทางกายสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องสุขภาพและปรับทัศนคติ ในปี 2561 คนวัยทำงานให้สนใจการออกกำลังกาย ถึงร้อยละ 78.40 แต่ในผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 69.70 จึงควรมีการสนับสนุนกิจรรมทางกายในผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

“จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2558 ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว และประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2568 คือมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ทำให้เกิดการเผชิญกับสภาวะสุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอยและเจ็บป่วย ขาดรายได้ ความไม่เข้าใจต่อผู้สูงอายุ และวัยแรงงานที่ลดลง สสส.ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนและร่วมกันดูแลผู้สูงอายุจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เกิดพื้นที่สุขภาวะในชุมชนบ้านเอื้ออาทรฯ หลังองค์พระ จ.นครปฐมในหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม” นายณรงค์ กล่าว