ปิดฉากยิ่งใหญ่งานมหกรรมสมุนไพร “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย ๔.๐”

76

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมเครือข่ายปิดฉากยิ่งใหญ่ “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย ๔.๐” ยอดพุ่งทะลุเป้ากว่า 500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน

นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กร ร่วมจัดงานโดยชูประเด็น “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย ๔.๐” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-7-8 ซึ่งการจัดงานจะเกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง รวมการจัดงาน 5 วัน พบว่ามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 200,101 คน ยอดการขายสะพัดกว่า 500 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยมากขึ้น

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชาติและประชาคมโลกได้อย่างกว้างขวาง ประชาชนและผู้ประกอบการจะได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายพืชสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรและเทคโนโลยีการผลิตโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มช่องทางการตลาดโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการนำสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยมาใช้ในสถานบริการสาธารณสุข
จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า ในปี 2557 การใช้และส่งออกสมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าสูงถึง 180,000 ล้านบาท ขณะที่สมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกประมาณ 10,000 ล้านบาท ด้านสมุนไพรกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ตลาดสมุนไพรมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งในงานนี้มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและวงการแพทย์แผนไทยในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ๔.๐ นับเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมไปสู่การพัฒนาและเน้นการทำงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การรวบรวมตรวจสอบความรู้เก่าจากทั่วประเทศ สร้างความรู้ใหม่จากการวิจัยของสถาบันในมหาวิทยาลัยมีการสื่อสารสู่กระแสสังคม

การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ยังคงเป็นการผนึกกำลังระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และจะดำเนินการร่วมมือกันในลักษณะประชารัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกส่วนและสร้างรายได้ผลักดันทิศทางการพัฒนาของสมุนไพรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0