สวรส. เชิญร่วมระดมความเห็น คลี่ปมกัญชา เดินหน้าเพื่อประชาชน

39

สวรส. เชิญร่วมระดมความเห็น “คลี่ปมกัญชา พัฒนาข้อเสนอต่อนโยบาย เดินหน้าเพื่อประชาชน”

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะเปิดให้มีเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : “คลายปมปัญหา – เดินหน้า” เพื่อประชาชน ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย ประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ใช้เพื่อการรักษาโรค ผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ให้บริการอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้กัญชาเพื่อการรักษาและการแพทย์ รวมทั้งความจำเป็นของการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของประเทศ บนเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศในภาพรวม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาระบบการเข้าถึงการใช้กัญชาได้อย่างปลอดภัย เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นอกจากนั้นในการสัมมนาครั้งนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทิศทางการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การมีกัญชาไว้ในครอบครองสำหรับประชาชน โดย นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แนวทางการวิจัยกัญชาและหลักเกณฑ์การขออนุญาต โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหลักการปลูกและการสกัดสารจากกัญชา โดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล องค์การเภสัชกรรม ตลอดจนมุมมอง/ประสบการณ์การใช้กัญชาในภาคประชาชน โดยตัวแทนภาคประชาชน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ https://www.hsri.or.th/meeting/cannabis หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครร่วมสัมมนาฯ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2832-9220, 0-2832-9268