THAC จัดประชุมนานาชาติ 2nd International ADR Conference 2019

18

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรววงยุติธรรม และ ดร. พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมนานาชาติ “ 2nd International ADR Conference 2019 ” โดยภายในมีการประชุมประจำปีเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังแนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่นๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้สนใจในการระงับข้อพิพาททางเลือกทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ มุ่งเน้น พัฒนา ส่งเสริม และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับนานาชาติ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอินฟินนิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร