ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น ต้องได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

23

มข. พบว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการให้คำปรึกษากับนักแนะแนว นักจิตวิทยา และจิตแพทย์ในมหาวิทยาลัย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา มข.จึงให้การดูแล ช่วยเหลือ และช่องทางการส่งต่อผู้มีภาวะซึมเศร้า เพื่อรับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

โดยอาจารย์สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าในเบื้องต้นการป้องกัน ทางศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศแห่งอาชีพ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “TEEN DEPRESSION ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น เรื่องวุ่นๆของคนวัยมันส์” กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษาและวัยรุ่น  โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล วีระศิริอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สถานการณ์ปัจจุบันของการเกิดภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา รวมถึงวิธีการดูแล ช่วยเหลือ และช่องทางการส่งต่อผู้มีภาวะซึมเศร้า เพื่อรับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

“จากการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยกับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า พบว่าบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักศึกษา หรือครอบครัว ยังไม่มีความเข้าใจในสภาวะของอาการ หรือโรคดังกล่าว และอาการของโรคยังส่งผลกระทบกับกิจวัตรประจำวัน การเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า การดูแลช่วยเหลือ ผู้มีภาวะซึมเศร้า และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เบื้องต้น และหน่วยงานที่ให้การดูแล ให้คำปรึกษา รวมถึงช่องทางการส่งต่อผู้ป่วยดังกล่าว เพื่อรับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกวิธีและทันท่วงที อันจะเป็นการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาผู้มีภาวะซึมเศร้า หรือป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ให้หายเป็นปกติ”

รองคณบดี กล่าวด้วยว่า สำหรับการดูแลนักศึกษาเพื่อหลีกห่างจากภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า คณะฯ ได้จัดให้มีระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เป็นที่พึ่งของนักศึกษา รับฟังปัญหา และให้การปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาทุกคน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัว และเรียนได้ตรงกับความสามารถความถนัดและความสนใจของตน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดตลอด 4 ปีที่เข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถก้าวไปเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด