แมนพาวเวอร์ เผยแรงงานทักษะเฉพาะยังคงขาดแคลน

73

แมนพาวเวอร์ เผยตลาดแรงงานครึ่งปีแรกเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แรงงานทักษะเฉพาะยังคงขาดแคลน มั่นใจครึ่งปีหลังคึกคักแน่นอน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยตลาดแรงงานในครึ่งปีแรกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้เศรษฐกิจจะเกิดการชะลอตัว แต่ก็ไม่ส่งผลต่ออัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการหมุนเวียนแรงงานไปยังกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการได้แก่ ธุรกิจบริการ ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจเทคโนโลยี การเงินรวมถึงค้าปลีก อีกทั้งตลาดแรงงานและตลาดงานมีความสมดุลกันมากขึ้น แต่สายงานที่มีความต้องการทักษะเฉพาะ อาทิ งานระดับผู้บริหาร ยังคงขาดแคลนคนในระดับ Talent อีกทั้งกระแสไทยแลนด์ 4.0 ทำให้ภาคธุรกิจเกิดการตื่นตัว ส่งผลให้ งานด้านไอที เทคโนโลยี ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มั่นใจตลาดแรงงานในครึ่งปีหลักต้องกลับมาคึกคักอย่างแน่นอน พร้อมเผยผลสำรวจ ความต้องการของตลาดแรงงาน และ ตลาดงาน

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ทิศทางของตลาดแรงงาน และ แรงงาน ในครึ่งปีแรกตลาดแรงงานยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่การลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติยังมองประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าลงทุนผนวกกับการผลักดันของภาครัฐเพื่อให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นแรงส่งให้มีอาชีพที่เกิดใหม่เพิ่มมากขึ้น และจากผลสำรวจพบว่า ระดับของตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อันดับที่ 1. ระดับปฏิบัติการ 76% 2. ผู้บริหารระดับกลาง 18% 3. ผู้บริหารระดับสูง 6% สิ่งที่น่าสนใจคือในส่วน ระดับปฏิบัติการ ต้องยอมรับความต้องการของตลาดแรงงานมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้พนักงานรูปแบบรายโปรเจกต์ในลักษณะพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราว เพราะองค์กรได้แรงงานที่มีทักษะและความชำนาญตรงต่อความต้องการ ควบคุมการผลิต อีกทั้งยังสามารถขยายและลดกำลังคนได้อย่างยืดหยุ่น หลายองค์กรหันมานิยมใช้แรงงานในรูปแบบนี้ทั้งในกลุ่มงานด้านไอที งานผลิต งานด้าน Logistics & Supply Chain (งานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) รวมถึงพนักงานตำแหน่งอื่นๆทั่วไป

นางสาวสุธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่าจากทิศทางตลาดแรงงานในครึ่งปีแรก พบว่าอัตราการเติบโตของตลาดแรงงานซึ่งดูได้จากอัตราการสมัครงานผ่านบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ปประเทศไทยมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20% จากปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน ผลประกอบการในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.9 พันล้าน ซึ่งมากกว่าในปี 2016 อยู่ที่ 11% สะท้อนให้เห็นถึงสภาพตลาดแรงงานในทิศทางที่บางกลุ่มธุรกิจมีอัตราการเติบโตและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้บางกลุ่มอยู่ในช่วงขาลง จึงนับเป็นปีที่ท้าทายของแมนพาวเวอร์ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน หากดูจากสถิติจะพบว่าตลาดงานและตลาดแรงงานมีความสอดคล้องกันมากถึง 9 สายงาน แม้ในภาพรวมจะมีความสมดุลกันมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาความผันผวนในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ที่ยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ทั้งหมด โดยเฉพาะในตำแหน่งงานที่มีความเฉพาะทาง อาทิ ตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจบริการด้านต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง ประสบการณ์ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่มีความซับซ้อน เป็นต้น จากผลสำรวจของ บริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย พบว่า 10 อันดับที่ “ตลาดแรงงาน” และ “ตลาดงาน” ต้องการ 10 อันดับแรกของสายงานที่ “ตลาดแรงงาน” ต้องการ ได้แก่ 1. งานขาย 21.24% 2. งานบัญชีและการเงิน 12.88% 3. งานการตลาด 10.52% 4. งานบริการลูกค้า 10.30% 5. งานธุรการ 9.23% 6. งานไอที 8.80% 7. งานฝ่ายผลิต 8.58% 8. งานวิศวกร 7.08% 9. งานระดับผู้บริหาร 6.22% 10. งานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ขณะเดียวกัน ยังพบว่า 10 อันดับแรกของสายงานที่ “แรงงาน” ต้องการ ได้แก่ 1. งานวิศวกร 14.74% 2. งานขาย 13.39% 3. งานธุรการ 13.13% 4. งานบริการลูกค้า 12.27% 5. งานการตลาด 10.77% 6. งานทรัพยากรบุคคล 7.89% 7. งานไอที 7.71% 8. งานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 7.00% งานบัญชีและการเงิน 6.73% 10. งานฝ่ายผลิต 6.36%