อธิบดี พก.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

30

อธิบดี พก. ลงพื้นที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมเชิญชวนคนพิการ ผู้สูงอายุ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รองรับการเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ พร้อมพบปะเยียมเยียนคนพิการภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ หน่วยเลือกตั้งพิเศษ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า รัฐบาล มีนโยบายให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 (4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ และจากข้อมูลคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1มกราคม 2562) มีคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,834,808 คน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติการออกเสียงเลือกตั้ง และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มาตรา 92 บัญญัติให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของ คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง ลงคะแนนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง

นางธนาภรณ์ กล่าวด้วยว่า ในวันนี้ จึงได้ลงพื้นที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่จัดเป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้ง ที่ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ได้แก่ ที่นั่งรอสำหรับคนพิการ ช่องทางพิเศษ จุดจอดรถคนพิการ ผู้สูงอายุ ห้องน้ำ/ราวจับ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น 1) จัดทำคู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นอักษรเบรลล์ 2) บัตรทาบบัตรเลือกตั้ง สำหรับคนพิการทางการเห็น 3) แอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก (SMART VOTE) และ 4) รถเข็น โคมไฟ แว่นขยาย หรืออื่น ๆ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ 2) บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค 3) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท 4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 6) สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ 9) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ10) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

“พก. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งนับเป็นหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงที่จะร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และ กกต. ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนพิการและผู้สูงอายุ ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้จนถึงเวลา 17.00 น. และสามารถเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งปกติในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย