ประชุม International Satellite Symposium 2017

50

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Satellite Symposium 2017 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องข้อมติของที่ประชุม WRC-15 ในเรื่อง กฎข้อบังคับสำหรับการประสานงานความถี่ดาวเทียม ข้อพิจารณาที่สำคัญในด้านกิจการดาวเทียมของที่ประชุม WRC-19 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สำหรับดาวเทียมสื่อสาร การแข่งขันในอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ใช้งานสำหรับกิจการสื่อสารและกิจการกระจายเสียง แนวโน้มของธุรกิจดาวเทียมขนาดเล็กในอนาคต รวมทั้งพิจารณาในประเด็นกฎระเบียบสำหรับกิจการดาวเทียมของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนเพื่อประโยชน์ต่อการให้ความรู้ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในประเทศไทย