รมว.พม. ร่วมการประชุม CSW สมัยที่ 63

11

ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พม. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) สมัยที่ 63 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อหลัก คือ ระบบการคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง


ในการนี้ รมว.พม. ได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงในนามกลุ่มประเทศอาเซียน ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดย รมว.พม. ได้กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของอาเซียนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไปพร้อมกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง โดยธำรงไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานด้านความเสมอภาคเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคส่วนต่างๆ โดยไม่จำกัดความร่วมมือเพียงในระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ นอกอาเซียนด้วย มาตรการการคุ้มครองทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีมุมมองทางเพศ เคารพสิทธิมนุษยชน และมีความยั่งยืน จะช่วยให้สตรีและเด็กผู้หญิงสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ สามารถรับมือ ใช้ชีวิต และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของตนเองได้อย่างมีความสุข มีความเสมอภาคและเท่าเทียม และอาเซียนขอสนับสนุนกระบวนการการทบทวนผลการดำเนินการตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการรับรองปฏิญญาปักกิ่งฯ และรายงานระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 64 ที่จะเกิดขึ้นปีหน้า เป็นโอกาสอันดีในการทบทวนความสำเร็จและเร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ด้วยมุมมองความเสมอภาคระหว่างเพศในทุกสังคม