ผส.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ปี 2562

5

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ Flagship Project ปี 2562 ในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดรูปแบบและทิศทางด้านการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้มีรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดไตรมาส เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เชิงรุกและกำหนดนโยบายในภาพรวม

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76จังหวัด สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 พร้อมด้วย หน่วยงานระดับกรม/ กองที่เกี่ยวข้อง รวม 130 คน ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมการอภิปรายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกัปตันวิทย์ ชั้น 2 โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th