กรมการท่องเที่ยวเรียกมัคคุเทศก์รายงานตัว รองรับการเปลี่ยนผ่านประเภทมัคคุเทศก์ตาม พรบ. ใหม่

48

กรมการท่องเที่ยวเรียกให้มัคคุเทศก์รายงานตัวเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนผ่านการแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ใหม่ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป ประเภทภูมิภาค และประเภทท้องถิ่น

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของมัคคุเทศก์จากเดิม เพื่อสอดรับกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กรมการท่องเที่ยวจึงมีหนังสือแจ้งไปยังมัคคุเทศก์กว่า 70,000 คน ทั่วประเทศให้มารายงานตัว เพื่อสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของมัคคุเทศก์ทุกภาษาที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมชี้แจงการแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ใหม่ เกณฑ์ในการต่ออายุใบอนุญาต และการฝึกอบรมเพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ต่อไปในอนาคต ประกอบกับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับมัคคุเทศก์บางภาษาไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การรายงานตัวครั้งนี้จะทำให้ทราบจำนวนของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง และเป็นข้อมูลให้สถานศึกษาสามารถวางแผนผลิตมัคคุเทศก์ได้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

กรมการท่องเที่ยวกำหนดรับรายงานตัวมัคคุเทศก์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยสามารถขอรับและยื่นแบบรายงานตัวด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว เขตปทุมวันสนามกีฬาแห่งชาติ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ทั้ง 15 สาขา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดในวันและเวลาราชการและแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรมัคคุเทศก์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับข้อมูลจำนวนมัคคุเทศก์ที่ได้จากการสำรวจนั้น กรมการท่องเที่ยวจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการแจ้งสิทธิประโยชน์ โครงการและกิจกรรม และข้อมูลการอบรมต่างๆ ให้มัคคุเทศก์ได้ทราบ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2219 4010-7 ต่อ 142, 631, 710 หรือ 0 2401 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง