บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

27

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายสดาวุธ เตชะอุบล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ถือหุ้นของเอ็มเอฟซี และกรรมการบริษัท ประกาศแต่งตั้ง มร. เดนนิส ชอง บุน ลิม (Mr. Dennis Chong-Boon Lim) (ที่ 4 จากซ้าย) ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมการจัดการลงทุน โดยจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการทำงานร่วมกับ นางสาวประภา ปูรณโชติ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ คนปัจจุบัน ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลสายงานการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจนกว่าจะครบเกษียณอายุงานในปี 2562 ในขณะที่ มร.ลิม จะรับผิดชอบดูแลสายงานอื่นๆ ทั้งหมด

เอ็มเอฟซีเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยก่อตั้งในปี 2518 ด้วยความร่วมมือระหว่าง บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และรัฐบาลไทย ปัจจุบัน เอ็มเอฟซี เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมการจัดการลงทุนไทย