ไทย-จีน ผนึกกำลังพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทย-จีน

77

พัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ไทย – จีนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และมาตรฐานกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย-จีน

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ศาสตราจารย์ เผิง เฉิง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโครงการรวบรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้และมาตรฐานกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย – จีน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่จัดทำร่วมกันระหว่าง ปี พ.ศ.2560 – 2563

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วมมือทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนดั้งเดิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และร่วมมือกันด้วยดี มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนดั้งเดิมของทั้งสองประเทศ จนถึงปัจจุบันมีผลงานร่วมกันเชิงประจักษ์ เช่น การจัดทำหนังสือและตำรา ได้แก่หนังสือพจนานุกรมแพทย์แผนจีนและตำรามาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เป็นต้น
สำหรับโครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และมาตรฐานกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม ของเครื่องยาไทย – จีน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่จัดทำร่วมกันระหว่าง ปี พ.ศ.2560 – 2563 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ตั้งแต่ เรื่องการปลูก การแปรรูป การพัฒนาวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างครบวงจร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ทางด้านศาสตราจารย์ เผิง เฉิง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู กล่าวว่า มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู เป็น 1 ใน 4 แห่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์แผนดั้งเดิมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลจีน และประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเชี่ยนให้เป็นศูนย์การพัฒนาบุคลากรของอาเชี่ยน ด้านต่างๆ เช่น การฝังเข็ม ทุยหนา การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกมากมาย รวมถึงประเทศไทย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเคยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนดั้งเดิมร่วมกันตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 และร่วมมือกันด้วยดี มาโดยตลอด เป็นต้นมา

ในโอกาสนี้ได้มีการจัดประชุม การนำเสนอผลงานวิชาการด้านสมุนไพรจีนร่วมกัน พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีคณะผู้บริหารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้