สปสช.-มูลนิธิครอบครัวพอเพียง รุกสร้างเครือข่ายเยาวชนหลักประกันสุขภาพ ปีที่ 4

45

สปสช. จับมือ มูลนิธิครอบครัวพอเพียงรุกสร้าง “เครือข่ายเยาวชนหลักประกันสุขภาพ” ปีที่ 4

สปสช. จับมือ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง รุกสร้าง “เครือข่ายเยาวชนหลักประกันสุขภาพ” ในสถาบันศึกษาต่อเนื่องปีที่ 4 ขยายครอบคลุม 4 ภูมิภาค ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนกว่า 800 คน เผย ปี 60 เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ ช่วย ปชช.เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพยิ่งขึ้น พร้อมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชื่อมโยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ฯ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในประธานโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อสร้างกิจกรรมเรียนรู้การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในศูนย์ครอบครัวพอเพียงในโรงเรียน” ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.และ นายภูวนาศ เผ่าจินดา รองประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นผู้แทนองค์กรในการร่วมลงนามครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร สปสช. ผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ผู้บริหารและคณาจารย์ ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สปสช.ตระหนักถึงความสำคัญการสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อคนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้ง ๔ มิติ คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ แต่ที่ผ่านมาสังคมไทยยังขาดความเข้าใจในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะการรับรู้การใช้สิทธิ

จึงต้องมีการสื่อสารสาธารณะ เน้นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านหลักประกันสุขภาพที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ค้นหากิจกรรมจิตอาสาและการเข้ากลุ่มเพื่อนใหม่

ดังนั้นที่ผ่านมา สปสช.จึงได้จัดกิจกรรมค่าย UHC Young Camp เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในการรับสมัครเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีจิตอาสาและสนใจกิจกรรมด้านสุขภาพในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเข้ารอบรม เยี่ยมชุมชน สำรวจตรวจสอบสิทธิ แนะนำบริการสายด่วน สปสช. และปี 2558 นอกจากกิจกรรมค่าย UHC Young Camp ยังได้คัดเลือกแกนนำเด็กเยาวชน UHC Young Camp เข้าอบรมหลักสูตร Senior UHC ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสมดุลชีวิต เสริมศักยภาพองค์ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ พร้อมฝึกทักษะถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อเพื่อเป็นต้นแบบพลเมืองหลักประกันสุขภาพ

“จากผลประเมินกิจกรรม UHC Young Camp และ Senior UHC นี้ นักเรียนที่เข้าร่วมต่างมีความรู้เข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพ ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหลักประกันสุขภาพให้กับเพื่อน ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม UHC Young มีจำนวนกว่า 500 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ บางส่วนเติบโตเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาและมีส่วนร่วมในการเสริมพลังเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เกิดความยั่งยืน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า ในปี 2560 นี้ เพื่อให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิผลต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดกิจกรรมค่าย Senior UHC รุ่นที่ 3 และค่าย UHC รุ่นใหม่ในต่างจังหวัด 4 ภูมิภาค จำนวนครั้งละไม่น้อยกว่า 200 คน (เชียงใหม่ เพชรบุรี นครพนม 28-29 ก.ค. สงขลา 18-19 ส.ค.) ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชนและครูในโรงเรียนมัธยมในเขตเมือง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้และมั่นใจการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นการเชื่อมโยงเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งเสริมให้เด็ก UHC Young ได้มีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้และสร้างกิจกรรมเรียนรู้การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สามารถบูรณาการงานสร้างสุขภาพตามกลุ่มวัยกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่และท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานระบบสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน ป้องกันการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในระยะยาว จึงนำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือในวันนี้

ด้าน นายภูวนาศ กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ตรงกับวัตถุประสงค์ศูนย์ครอบครัวพอเพียงในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเรียนรู้และเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลครอบครัวได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับสังคมเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาภายใต้เครือข่ายครอบครัวพอเพียง 369 แห่งทั่วประเทศ โดยมีทั้งผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

ทั้งนี้หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินับเป็นระบบที่มีสำคัญต่อประชาชนอย่างยิ่ง ช่วยให้เข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง หากมีความรู้และเข้าใจจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี 2560 นี้ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงจึงบูรณาการดำเนินงานร่วมกับ สปสช.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังส่งเสริมให้มีการจัดทำกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อทำให้เกิดเรียนรู้หลักประกันสุขภาพ วิธีการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ และสามารถให้คำแนะนำปรึษาเรื่องหลักประกันสุขภาพให้กับเพื่อน ครอบครัว และชุมชน เป็นพลเมืองหลักประกันสุขภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นหลักประกันด้านสุขภาพสำหรับประชาชนอย่างยั่งยืน