13 ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

78

กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนงบพัฒนา 13 ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับ 13 ชุมชนนำไปพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เผยปี 2560 วางเป้าช่วยสนับสนุน 120 ชุมชน
น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 13 ชุมชน 10 จังหวัด วงเงินรวม 1,300,000 บาท
“งบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนี้ สามารถนำไปใช้ได้หลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรมศึกษา   ดูงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การฟื้นฟู ถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนา ซ่อมแซมศูนย์ข้อมูล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่น  หรือโครงสร้างพื้นฐานอย่างอื่นที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การส่งเสริมความปลอดภัยด้านท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน และต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบในโอกาสถัดไป” อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว

สำหรับชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวในครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 2. ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 3. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวิถีไทย วิถียอง บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้     อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่     5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 6. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านชำราก ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 8. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 9. กลุ่มท่องเที่ยวประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนริมคลองประเวศ      ฝั่งเหนือ แขวง/เขต ประเวศ กทม. 11. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนผาบุคา โฮมสเตย์ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 12. กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าไค้-นาแล ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 13. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันติสุข         ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

น.ส.วรรณสิริ โมรากุล กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการท่องเที่ยวมีเป้าหมายจะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ชุมชน ทั่วประเทศ