ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนองบัวลำภู ชูของดี วิถีเด่น ใน 6 เส้นทาง

47

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนองบัวลำภู
ชูของดี วิถีเด่น ใน 6 เส้นทาง สร้างนักเล่าเรื่อง หนุนชุมชนเข้มแข็ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เดินหน้าสานพลังไทยนิยมยั่งยืน จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำเสนอของดี วิถีเด่น ชูเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ใน 6 หมู่บ้าน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้การประกวด “นักเล่าเรื่อง” เสริมเสน่ห์ท่องเที่ยววิถีไทย สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หนุนฐานรากอันเข้มแข็ง สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยสภาพทางธรรมชาติที่มีความงดงาม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และวิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมด้วยภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า สามารถพัฒนาและต่อยอดเพื่อขยายการรับรู้ไปในวงกว้าง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งผลต่อการเติบโตในภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศ

นางสงวน-มะเสนา-พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ขวา)

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ อันจะส่งผลให้คนในชุมชนไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานออกไปหารายได้ต่างพื้นที่ นับเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปจำหน่ายในตลาดนอกชุมชน มาเป็นการดึงดูดให้คนต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝาก ของที่ระลึก สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จากแนวทางการขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดังกล่าว จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมหมู่บ้าน และการประกวดนักเล่าเรื่องจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้น เพื่อขยายการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบในวงกว้าง

จังหวัดหนองบัวลำภู มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เป็นจำนวนมาก และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาชุมชนได้ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยในครั้งนี้ ได้นำเสนอ 6 เส้นทาง ใน 6 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย

บ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมือง : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีชุมชน โดยผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านห้วยเดื่อ จะได้ร่วมเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกผักหวานป่า การทำน้ำมัลเบอร์รี่ ที่ไร่สุขสวัสดิ์ และเดินทางไปศึกษาเรื่องราวในยุคหิน ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี พร้อมร่วมสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร รวมทั้งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ซึ่งเป็นที่รวบรวมของกินหายากไว้ที่นี่ พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน “ห้วยเดื่อวิถีป่า ใครมาก็ติดใจ”

บ้านนาไร่เดียว อำเภอสุวรรณคูหา : นำเสนอการท่องเที่ยววิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยว สามารถเลือกท่องเที่ยวในบ้านนาไร่เดียวได้หลากหลาย เช่น แวะชม ชิม อาหารพื้นบ้านของชาวบ้าน นาไร่เดียวที่กลุ่มอาหารพื้นบ้าน ซึ่งมีอาหารขึ้นชื่อ คือ “ปิ้งตอง” การเยี่ยมชมกลุ่มงานจักรสานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักรสานจากชาวบ้านในชุมชน สักการะ หลวงพ่อทันใจ วัดสามัคคีเจริญธรรม ซึ่งเป็นพระคู่บ้านของชาวบ้านนาไร่เดียว และ สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารกลางวันบนแพลอยน้ำที่ หนองทามคำไฮ พร้อมกิจกรรมตกปลาบนแพ

บ้านสุขสำราญ อำเภอนากลาง : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร พร้อมสัมผัสความสุขในวิถีชุมชน เช่น การกราบสักการะ พระธาตุเมืองพิณ วัดธาตุเมืองพิณ ซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู เที่ยวชมสวนดอกดาวเรือง ร่วมเรียนรู้การทำข้าวฮางงอก และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ เยี่ยมชมกลุ่มทำน้ำอ้อยและเย็บกระเป๋า ชมการคั้นน้ำอ้อยสดๆ และการเย็บกระเป๋าที่สวยงาม

บ้านเทพคีรี อำเภอนาวัง : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ชมการแสดงสินค้าต่างๆ และประวัติการความเป็นมาของหมู่บ้าน เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพ เป่าแก้ว ชมวิธีการเป่าแก้ว ชมผลงานที่มีความสวยงาม ท่องเที่ยวที่ “หออุปคุต” สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ใน วัดเทพนิมิต ชมไร่เกษตรผสมผสาน ที่ปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่ 7 ไร่ ขึ้นบันไดจำนวน 528 ขั้น เพื่อชมวิว 360 องศา บน ถ้ำผาเจาะ

บ้านดงบาก อำเภอโนนสังข์ : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น ไหว้ศาลหลักบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน ท่องเที่ยว ลานโอทอป ชมกรรมวิธีการผลิตสินค้าโอทอป พร้อมกับร่วมทำสินค้าโอทอป และ เลือกช้อปสินค้าของฝาก ไหว้พระพุทธบาทภูเก้า เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต จุดชมวิวหอสวรรค์ บริเวณเทือกเขาภูเก้า สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของที่ราบจังหวัดหนองบัวลำภู และผืนป่าเขียวขจีของอุทยานแห่งชาติกว้างไกลไปจนถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

บ้านดอนปอ อำเภอศรีบุญเรือง : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชุมชนที่น่าสนใจ เช่น วัดเจริญทรงธรรม วัดประจำหมู่บ้านดอนปอ วัดประจำหมู่บ้าน ภายในวัดมีโบสถ์ไม้ที่สวยงาม ที่เรียกกันว่า “สิม” นับเป็นศิลปะอันล้ำค่าที่ได้สรรสร้างมาจากภูมิปัญญาจนกลายมาเป็นสถาปัตยกรรม เลือกซื้อสินค้าของฝาก ณ ลานโทอป พร้อมเรียนรู้วิถีการจักสานตามวิถีชาวบ้าน เยี่ยมชมสุวรรณฟาร์ม ไร่ผึ้ง แหล่งสินค้า OTOP 5 ดาว เรียนรู้วิถีการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามรอยพระราชดำริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนรุ่งตะวัน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้จัดให้มีการประกวด “นักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่น” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเล็งเห็นว่านักเล่าเรื่องชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่มีความสำคัญที่จะทำหน้าที่ช่วยสะท้อนข้อมูลต่างๆ ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ การเปิดโอกาสให้นักเล่าเรื่องชุมชนจำนวน 30 คน จาก 30 หมู่บ้านในจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมประกวด และคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 6 คนจาก 6 อำเภอ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในรอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลําภู โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสิน

นางสงวน กล่าวในตอนท้ายว่า การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน พร้อมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้รู้จักกับสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดหนองบัวลำภูมากขึ้น พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป