พช.อุดรธานีจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

57

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุ่งหวังให้เป็นงานนัดพบนักธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของจังหวัดอุดรธานี ชูแนวคิด “ขายได้เที่ยวดีที่อุดร พบกันค้า พากันรวย” ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ซอย 1

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแนวทางการดำเนินงาน 3 แนวทาง เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน โดยดำเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคมให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชนด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ โดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยการใช้ความหลากหลายและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งด้านสินค้า บริการ และสภาพพื้นที่ มาสร้างมูลค่า และความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชนระดับจังหวัด ให้เกิดการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจด้านการสนับสนุนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี กับภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดอุดรธานีร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 20 คูหา และมีผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กิจการโรงแรม /รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการหรือให้บริการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทนร้านอาหาร ผู้ประกอบการ หน่วยงาน สมาคม กลุ่ม/องค์กรอื่นๆ ที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมเพื่อพูดคุยและเจรจาธุรกิจ เพื่อเป็นการต่อยอดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต

“การดำเนินงานทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยคาดว่าจะสามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น” นายกัมปนาทจักรวาล กล่าว