ก.วิทย์ จับมือภาครัฐและเอกชนปั้น OTOP IGNITE

39

ก.วิทย์ จับมือภาครัฐและเอกชนปั้น OTOP IGNITE หนุนผู้ประกอบการ ๗๗ จังหวัดสู่เวทีโลก เทียบชั้น OVOP ญี่ปุ่น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือหน่วยงานภาครัฐ “สจล.-สนช.” และภาคเอกชน “สยามพิวรรธน์” เปิดตัวโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โอทอป อิ๊กไนท์) จุดประกายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล” เผยได้แนวคิด OVOP โอทอปญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน ตั้งเป้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครบ ๗๗ จังหวัด ๗๗ ผลิตภัณฑ์

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Awards ๒๕๖๐ หรือ OTOP IGNITE ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ริเริ่มโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม และการประกวด MOST Innovation OTOP Awards ๒๕๖๐ หรือ OTOP IGNITE เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่สากล และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าจะมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดครบ ๗๗ จังหวัด ๗๗ ผลิตภัณฑ์“

OTOP IGNITE จะช่วยยกระดับ OTOP ไทยให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ มีนวัตกรรม ความทันสมัย ความสวยงาม ความน่าใช้งาน มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจะจุดไฟในตัวผู้เข้าร่วมโครงการด้วยความรู้และความสนุกที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้อยากทำผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ๆ และให้ลงมือทำจริงๆซึ่งได้ต้นแบบมาจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ One village One product (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของเมืองโออิตะประเทศญี่ปุ่น โดยจะเชิญชวนให้คุณคิด คิดให้แตกต่าง คิดให้โดดเด่น คิดให้ยั่งยืน และคิดออกมาแบบทำได้จริงซึ่งจะสร้างชื่อให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คิดโดยคนไทย ใช้ของไทย ทำโดยคนไทย และมีความเป็นไทย ที่ได้รับการยอมรับและขายได้ทั่วโลก” รศ.นพ.สรนิตกล่าว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ “ประชารัฐ ร่วมใจ ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ที่มีหน่วยงานถึง 35 หน่วยงานให้เกียรติกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาร่วมเป็นพันธมิตรในการยกระดับโอทอป โดยกระทรวงวิทย์ฯ ได้โจทย์สองข้อคือ 1. คูปองวิทย์เพื่อโอทอปที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของกลุ่มโอทอป ที่เป็นการทำงานในเชิงตั้งรับ และ2 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีพันธมิตรจาก MOU OTOP ที่ตั้งใจจะมาทำงานด้วยกัน จึงได้ต่อยอดเกิดโครงการ OTOP IGNITE นี้ขึ้น

รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการ OTOP IGNITE สจล. รับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่จะพลิกโฉมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบใหม่ โดยการผนวกหลักสูตรการอบรมเอสร้างมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน รวมทั้งวางแผนงานการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในรูปแบบผลิภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และรูปแบบธุรกิจ โดยจะใช้ความเป็น Master of Innovation เปิดมิติใหม่ของ OTOP ในโครงการ OTOP IGNITE นอกจากนี้ ยังมีการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ความต้องการจาก สจล. และเครือข่ายมาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นำไปสู่การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายมุมองแนะนำแนวทาง เพื่อจะนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และการขายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า สนช. ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เนื่องจากสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ซึ่งนับว่าเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพาสังคมฐานความรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่จุดประกายจากนวัตกรรม ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างคุณค่าของนวัตกรรมจากการถ่ายทอดประสบการณ์และตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการโอทอป ซึ่งจะสามารถสร้างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น แนวคิด แรงบันดาลใจ พร้อมต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังริเริ่มให้มีการประกวดประเภทใหม่ด้านนวัตกรรมการบริการและการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างให้เกิดแนวคิดใหม่และสิ่งที่ท้าทายใหม่ตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการโอทอป ตลอดจนการสนับสนุนการผลักดันสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้านวัตกรรมชุมชนทั้งในและต่างประเทศ

นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านการค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าระดับโลกซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานถึง ๕๘ ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้ตอบแทนให้กับสังคม ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง สร้างคุณค่า” เพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับขีดความสามารถและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งใน ๓๕ องค์กร ที่ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ “ประชารัฐ ร่วมใจ ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

“สยามพิวรรธน์ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการ OTOP IGNITE ในการให้ความรู้ทางการตลาดและบรรจุภัณฑ์ ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ จัดแสดงสินค้าและงานแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ให้การสนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้ชนะประกวด MOST’s Innovation OTOP Award 2017 และผลักดันให้ผลงานของผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายในตลาด โดยผลงานที่โดดเด่นจะได้รับโอกาสการทดลองวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์การค้าเครือสยามพิวรรธน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการตามนโยบายที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการณ์ไทยที่มีความสามารถมาโดยตลอด” นางปารีสา กล่าว

โครงการ OTOP IGNITE ได้เปิดรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่จำกัดอายุ ที่มีฐานการผลิต โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.otop-ignite.com หรือโทร ๐๘๖ ๓๐๕ ๙๐๐๐, ๐๘๑ ๖๒๒ ๙๖๐๖