ทีเอ็มบี จับมือคาราบาวกรุ๊ปและซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต จัดหลักสูตร

23
จากซ้าย นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการบริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และวาณิชธนกิจ ทีเอ็มบี และ ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี

ทีเอ็มบี จับมือคาราบาวกรุ๊ปและซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต จัดหลักสูตร LEAN Supply Chain Master ช่วยต่อยอดเอสเอ็มอี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

Advertisement

ทีเอ็มบี ร่วมกับ คาราบาวกรุ๊ป และซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อของคนไทยเพื่อคนไทย เปิดหลักสูตร “LEAN Supply Chain Master” ภายใต้โครงการ LEAN Supply Chain by TMB หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชนผ่านเทคนิค LEAN Six Sigma มุ่งเน้นการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการในเครือข่ายเดียวกัน

ทีเอ็มบี มีความมุ่งมั่นให้ธุรกิจของเอสเอ็มอี สามารถเติบโต “ได้มากกว่า” ทั้งจากโซลูชันด้านการเงินที่สะดวก คล่องตัวและตอบโจทย์ของทีเอ็มบี รวมไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ปรึกษาที่จะช่วยต่อยอดและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แตกต่าง และยั่งยืน โดย ทีเอ็มบี ได้ริเริ่มโครงการ LEAN Supply Chain by TMB หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง เพื่อเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจร ด้านการบริหารจัดการการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ Lean Supply Chain by TMB เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งซัพพลายเชนผ่านเทคนิค Lean Six Sigma มาช่วยค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า (Waste) ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างคงที่สม่ำเสมอ จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจอย่างสูงสุด และยังต่อยอดพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจไปสู่ซัพพลายเชน (Supply Chain) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 หลักสูตร คือ
– White belt สร้างความรู้และเข้าใจพื้นฐาน
– Blue belt การอบรมเชิงปฎิบัติการ
– Green belt การลงมือปฎิบัติ ด้วยกรณีศึกษาในธุรกิจของตนเอง พร้อมกับที่ปรึกษามืออาชีพ
ที่ผ่านมา ทีเอ็มบี ได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วถึง 12 รุ่น ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และกรณีศึกษา อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและการโรงแรม สินค้าอุปโภค วัสดุก่อสร้าง โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 1,380 บริษัท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชนได้กว่า 900 ล้านบาท ใน 5 ปีที่ผ่านมา