ยาวิเศษปั้นนักวิ่งโต 3 เท่า ชวนรวมตัว Thaihealth Day Run 2018

36

การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่จำเป็น และนี่คือยาวิเศษที่ช่วยให้ห่างไกลโรคภัย มีประเด็นที่น่าสนใจยิ่งว่า หากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท ดังนั้นการส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาประเทศ เราจึงเห็นกิจกรรมการออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยเฉพาะงานวิ่ง ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากขึ้น รวมทั้ง Thaihealth Day Run 2018 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า สสส. มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี หนึ่งในนั้นคือ การส่งเสริมให้คนไทยในแต่ละกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ  ซึ่ง สสส.ได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกที่มีการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเข้มแข็ง ขับเคลื่อนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  ในระดับประเทศ สสส. ได้ร่วมสนับสนุน แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ฯ ฉบับที่ 1 ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ

  1. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย
  2. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
  3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก ผลักดัน Global Action Plan on Physical Activity เกิดเป็นแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปี 2561-2573 ได้สำเร็จ จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก World Health Assembly เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

“ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังและเห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ หากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท และงาน Thaihealth Day Run 2018  ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เห็นประโยชน์ของการวิ่งเพื่อสุขภาพจนนำไปสู่การมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอและเหมาะสม” ดร.สุปรีดา กล่าว

ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส.มียุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2 เพิ่ม 1 ลด กล่าวคือ เพิ่มกิจกรรมทางกาย เพิ่มพื้นที่สุขภาวะ และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ในประชากรทุกกลุ่มวัย   การส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน-วิ่ง เป็นรูปแบบกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งที่ง่าย เริ่มต้นได้ทันที

จากตัวเลขในปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่มีกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพถึง 15.2 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากปี 2555 ที่มีเพียง 5 ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสุขภาพที่ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันกระแสการวิ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ดูได้จากงานวิ่งเพื่อสุขภาพถูกจัดขึ้นไม่ต่ำกว่า 15 งานต่อสัปดาห์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 แสนคน เป็น 1.5 ล้านคน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  งาน “Thaihealth Day Run 2018” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สสส.สนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 7 ปี เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สสส. , สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มนักวิ่งเพื่อสุขภาพหน้าใหม่ ผ่านการให้ข้อมูลและความรู้ในการเตรียมตัววิ่งอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจะได้สัมผัสกับการจัดกิจกรรมวิ่งที่มีมาตรฐาน ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการเพิ่มสัดส่วนการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชาชนไทย

ด้าน นายประสาร จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า การจัดงาน Thaihealth Day Run 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งนี้มีมาตรฐานอย่างมาก จากประสบการณ์การจัดงานวิ่งกว่า 16 ปี จนพัฒนามาเป็น “คู่มือการจัดกิจกรรมงานวิ่งเพื่อสุขภาพ” เป็นองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมให้แก่ภาคีสุขภาพที่สนใจจำนวน 2 รูปแบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับรายละเอียดกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขัน 3 ระยะทางคือ 10 กม. 5 กม. และ 1.5 กม. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึก และได้รับเหรียญเมื่อเข้าสู่เส้นชัย นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันระยะ 200 เมตร และ 100 เมตร สำหรับเยาวชน อายุ 6 – 10 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม ศุภชลาศัย เปิดรับสมัครแล้วที่ www.thaijogging.org