เตือนประชาชนเกาะติดโรคเมอร์ส หลังยังพบผู้ป่วยในตะวันออกกลาง

27

“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” เผยยังมีรายงานผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศตะวันออกกลาง และบางประเทศในแถบเอเชีย ดังนั้น แม้ว่าในประเทศไทย จะไม่มีการยืนยันผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว แต่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจ และแสวงบุญ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ในปัจจุบันพบว่า ยังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศแถบตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวในประเทศแถบเอเชียบางประเทศ  ส่วนในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคดังกล่าว ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังมีความเสี่ยงจากการที่มีผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งจากการเดินทางท่องเที่ยว เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ และเดินทางไปแสวงบุญ”

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ (วันที่ 16 – 22 ก.ย. 61) ในช่วงนี้คาดว่าแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการติดตามสถานการณ์โรคเมอร์สอย่างต่อเนื่อง และดำเนินมาตรการแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันเข้มข้นทั้ง 3 ระดับ ทั้งในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ โรงพยาบาล และในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ทยอยเดินทางกลับถึงประเทศไทย

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนที่กลับจากประเทศแถบตะวันออกกลาง ควรตระหนักและใส่ใจในการดูแลสุขภาพ  โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวายหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ หากภายใน 14 วัน มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจหอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางมาจากประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค  สำหรับในสถานบริการภายใต้นโยบายศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) ต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้รักษาหรือดูแลผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามร่วมกับมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรคำนึงถึงโรคนี้เป็นหลักและปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422