JSP ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1,200 ล้านบาท อายุ 1 ปี6 เดือน ดอกเบี้ย 6%

38

JSP ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1,200 ล้านบาท อายุ 1 ปี6 เดือน ดอกเบี้ย 6% เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ รองรับการขยายธุรกิจ ก่อสร้างโครงการใหม่ เปิดจองซื้อวันที่ 15 – 16 และ 19 – 20 มิ.ย. 2560 ผ่าน เอเชีย พลัส เออีซี ยูโอบี เคย์เฮียน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นายสิทธิพร รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา และจะเปิดจองซื้อวันที่ 15-16 และ 19 – 20 มิ.ย. 2560 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด(มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุนขยายธุรกิจ ก่อสร้างและพัฒนาโครงการใหม่ อาทิ โครงการบางบัวทอง โครงการวงแหวนบางใหญ่ โครงการศรีราชา โครงการ เจ แกรนด์ สาธร และโครงการบางสะเหร่ พร้อมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขาย, ยอดโอนกรรมสิทธิเพื่อรับรู้รายได้ และอัตราการทำกำไรของบริษัทได้อย่างยั่งยืน