สสส.จัดงาน Good Society Expo ทำดีหวังผล ครั้งที่ 5

49

สสส. ผนึกกำลังกับมูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่าย ชวนร่วมจัดงาน “Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด Big Family Day สุขภาพดีสร้างได้ทุกช่วงวัย สร้างเวลาคุณภาพของครอบครัว คาดผู้ร่วมงานกว่า 2  หมื่นคน

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดย สสส. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่าย

ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บของประชากรเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้มีต้นเหตุสำคัญมาจากเชื้อโรค แต่เป็นการคุกคามจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเกี่ยวพันกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมต่างๆ  ดังนั้น  สสส. จึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมประสาน จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ในงาน Good Society Expo 2018

สำหรับโซนสุขภาพของ สสส. ในปีนี้  สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 15 เครือข่าย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Big Family Day หรือ สุขภาพที่ดีสร้างได้ในทุกช่วงวัย หลังจากพบว่าภาพรวมของครอบครัวไทยในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา  มีลักษณะเป็นครอบครัวที่มีคนหลายช่วงอายุอยู่ร่วมกัน ทั้งวัยเด็กเล็ก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละวัยต่างมีรูปแบบการคิดและการดำเนินชีวิตที่ต่างกัน โดยการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า คนไทยใช้เวลาในครอบครัวดีขึ้น จาก 2 ชม./ วัน (ปี 2552) เป็นเฉลี่ย 3 ชม./ วัน (ปี 2558) ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีคุณภาพ ในโซนนี้จึงทำหน้าที่พาผู้เข้าร่วมไปทำความรู้จักกับตัวเองและคนในครอบครัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย สามารถลงมือทำและปรับพฤติกรรมได้ด้วยตัวเองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีในทุกๆ มิติ  อาทิ สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก ไอเดียกิจกรรมเพื่อลูกกับโรงเรียนฉลาดเล่น ร่วมหาคำตอบเรื่องเพศ พักตับเข้าพรรษา ฯลฯ

“Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา” ประกอบไปด้วย 9 โซน 1. พื้นที่ส่วนกลาง นำเสนอความเป็นมาของแนวคิด “ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา” 2. Social Inclusion สร้างความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกัน โดยการทดลองให้สวมบทบาทเป็นผู้พิการ 3. ต่อต้านคอร์รัปชั่น 4. การศึกษาและพัฒนาเยาวชน 5. สิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะพลาสติก 6. สุขภาพ นำเสนอความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของประชากรทั้ง 5 ช่วงวัยในรูปแบบครอบครัว 7. อาสาสมัคร 8. แบ่งปัน นำเสนอแนวคิดหนึ่งการปันสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ 9. Socialgiver กิจกรรมเวิร์คช็อปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คาดว่าจะมีภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนที่ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมงานประมาณ 15,000-20,000 คน โดยตั้งเป้าไว้ว่าผลสัมฤทธิ์จากงานจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาช่วยเหลือสังคมในรูปของการเป็นอาสาสมัคร (ทุนมนุษย์) การบริจาคเงินและสิ่งของ ตลอดจนช่วยยกระดับงานพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมต่อไปได้