“QTC” รับรางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

23

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ในงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการนี้อย่างมุ่งมั่น เป็นระบบ และเห็นผลเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้