ดั๊บเบิ้ล เอ หนุนเกษตรกรปลูกต้นกระดาษเสริมรายได้

29

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ดั๊บเบิ้ล เอ ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษ ในพื้นที่ว่างเปล่า ทางการเกษตร อาทิ คันนา แนวรั้ว แนวเขต เป็นต้น ช่วยสร้างรายได้เสริมเป็นเงินออมนอกเหนือจากการปลูกพืชหลักของเกษตรกร ซึ่งเมื่อต้นกระดาษอายุครบ 3 ปี ก็สามารถตัดจำหน่าย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษและเปลือกไม้ เศษไม้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตไฟฟ้า  ทั้งนี้ ภายในบูธดั๊บเบิ้ล เอ ได้แจกต้นกระดาษฟรีให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในงานอีกด้วย