ชมผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย Craft the Future นวัตกรรมจากภูมิปัญญา

89

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารอบสุดท้ายใน “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future” เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ สู่การสร้างนวัตกรรม ที่สอดรับกับประโยชน์ใช้สอยและวิถีชีวิตปัจจุบัน

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โดยเยาวชน /คนรุ่นใหม่ใน 2 กลุ่ม ได้แก่

1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) ระดับอุดมศึกษา

ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่ Craft Tools & Materials โครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับงานหัตถกรรม หรือวัสดุใหม่ๆ หรือวัตถุดิบทดแทน และ Craft & Community โครงการที่ผลักดันหัตถกรรมในชุมชนให้เป็นกลไก หลักในการสร้างความร่วมมือ สู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ บริเวณผนังโค้งชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sacict.or.th